INTERNATIONAAL ADOPTIEVERDRAG

United Adoptees International

Haags Adoptieverdrag is misleidend

Amsterdam, juni 2010 – Van 17 juni tot met 24 juni aanstaande buigt een speciale commissie zich in Den Haag wederom over het Haags Adoptieverdrag (HAV) dat op 29 mei 1995 in werking is getreden. United Adoptees International is van mening dat het verdrag misleidend is en geen bescherming biedt aan gezinnen maar de weg vrij maakt voor meer adopties om tegemoet te komen aan de grote vraag naar kinderen. Aangesloten landen moeten zelf zorgdragen voor naleving en controle en is er geen onafhankelijke organisatie die daarop toezicht houdt. De uitgangspunten bieden teveel ruimte voor eigen interpretatie. In de afgelopen jaren heeft de media al gewag gemaakt van vele misstanden zoals onzorgvuldige adopties of het stelen van kinderen voor interlandelijke adopties, maar bij het vaststellen daarvan, worden en kunnen geen sancties of strafmaatregelen worden toegepast. Een actueel voorbeeld hiervan is de casus Rahul, waar een Indiaas jongentje gestolen is en volgens de regels van het HAV in Nederland is geadopteerd. De Indiase ouders hebben geen recht meer op hun zoon, maar stel dat het nu Madeleine McCann betrof, dan was zij allang weer thuis geweest.

Het Haags Adoptieverdrag (HAV) is een uitgewerkt protocol die opgesteld is door een speciale commissie en gebaseerd op artikel 21 van het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) van de Verenigde Naties. Daarin staat precies vermeld hoe te handelen in het geval van adoptie, zie bijlage. De UAI is van mening dat artikel 21 van groot belang is en verder geen nadere uitwerking behoeft. Daarbij is het HAV opgesteld door een meerderheid van de potentiële afnemers, oftewel de adoptielobby. Door het uitgewerkte adoptieverdrag worden overheden van landen van herkomst ontslagen van hun verplichtingen om kinderen alternatieve zorg te bieden zoals pleegzorg, als hun ouders dat –tijdelijk- niet kunnen. Interlandelijke adoptie is een vervanging voor kinderbeschermingsmaatregelen en op deze wijze ingevoerd als een alternatief, terwijl het een laatste redmiddel zou moeten zijn. Verder zijn er in het verdrag geen rechten opgenomen voor de geadopteerden. Er is geen recht op behoud en inzage in persoonlijke adoptiedossiers en er wordt geen melding gemaakt van de bewaartermijnen van de dossiers. Geen recht op behoud of toegang tot gegevens in het kader van identiteit. In de praktijk blijkt dat veel geadopteerden vaak moeizaam inzage krijgen in persoonlijke dossiers. De UAI pleit ook voor naamsbehoud van kinderen die zij van hun ouders krijgen bij de geboorte, zodat naamswijziging geen juridisch en kostbaar obstakel meer is in de toekomst. Ook zou elke geadopteerde recht moeten hebben op een financiële bijdrage van de overheid bij hun eerste rootsreis.

Rahul toch gestolen, ondanks HAV

De casus Rahul is een actueel voorbeeld dat ondanks het HAV kinderen kunnen worden gestolen en vervolgens de legale weg voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen. In 1999 wordt het Indiase jongetje Rahul gestolen van zijn Indiase ouders, mevrouw Nagarani en mijnheer Kathirvelu en vervolgens aangeboden bij een lokaal weeshuis voor interlandelijke adoptie. Met een vervalste afstandsverklaring wordt hij via het Nederlands adoptiebureau Meiling geadopteerd door een Nederlands echtpaar. De Indiase ouders van Rahul doen de volgende dag gelijk aangifte en in 2005 wordt de leiding van het weeshuis gearresteerd en blijkt volgens de administratie dat hun zoon in Nederland is. Daarop hebben de ouders met behulp van de Nederlandse stichting Against Child Traffic (ACT) een verzoek ingediend voor een DNA test die geweigerd werd door de adoptieouders en van verdere medewerking werd afgezien. Mevrouw Nagarani en mijnheer Kathirvelu zagen geen andere weg dan een rechtszaak aan te spannen voor een DNA test en een eventuele omgangsregeling met hun zoon en deze dient op 15 juni aanstaande bij de rechtbank in Lelystad. Zij maken helaas een zeer kleine kans om hun belang beantwoordt te zien. Want hier staan geen gelijkwaardige krachten tegenover elkaar, maar de adoptie-industrie versus een arm echtpaar uit een niet -westers land, dat we liever uitbuiten dan beschermen.
Open dag United Adoptees International


United Adoptees International (UAI) is een stichting voor en door volwassen geadopteerden. In de afgelopen jaren is de UAI gesprekspartner geworden van adoptiegerelateerde instanties zoals het FIOM/ISS, vergunninghouders, overheidsinstellingen zoals het Ministerie van Justitie. De UAI is van mening dat de positie en belangen van geadopteerden in het –internationale- maatschappelijke en politieke debat een gezicht en een stem moeten krijgen. Het is tijd, dat er niet over geadopteerden gesproken wordt maar met. Daarnaast zijn we actief op diverse andere gebieden zoals het faciliteren van Gesprek- & Ontmoetingsgroepen en adoptiegerelateerde hulp aan geadopteerden. De focus van de zorg is weliswaar gericht op geadopteerden maar we doen dat niet zonder oog te hebben op de overige betrokkenen in het adoptieveld.


Om onze doelstellingen en standpunten met u te delen en een toelichting te geven op de vele activiteiten van de UAI en haar vrijwilligers nodigen wij u van harte uit op zaterdag 3 juli van 13.00 tot 16.30 uur, met aansluitend een borrel tot 18.00 uur in de Azijnfabriek, Bethaniestraat 4 in 's-Hertogenbosch
In verband met de organisatie willen wij graag van te voren weten of u komt. Aanmelden kan bij ondergetekende via mail: uai.jhansink@gmail.com