UAI

United Adoptees International

De UAI is de eerste 'inter-nationale' organisatie voor geadopteerden onafhankelijk van het land van herkomst.

De UAI wil de nooit erkende rechten van geadopteerden (inter)nationaal aankaarten omdat zij van mening is, dat internationale mensenrechten ook voor hen toepassing zou moeten zijn.

De UAI participeert in vraagstukken die het maatschappelijke, politieke en culturele hart raken met betrekking tot adoptie.

Haar beleid kenmerkt zich door drie pijlers:
  • Bewustzijnswording
  • Ontwikkeling,
  • Verandering,
van het adoptieveld in al haar facetten, met name daar waar de rechten en belangen van kinderen en geadopteerden in het gedrang komen.


OntstaanUnited Adoptees International is in 2006 opgericht door Munira Blom, Sonja van den Berg en Hilbrand Westra. Door een afstudeerproject van Munira Blom, dat als aandachtspunt; discriminatie en racisme ondervonden door interlandelijke geadopteerden had, is het idee ontstaan om onderwerpen die tot dan toe taboe waren onder geadopteerden en het adoptieveld meer aandacht te geven in een structurelere vorm. Hieruit is de huidige stichting UAI ontstaan.


Naam


De reden om een Engelse naam te gebruiken is voort gekomen uit het feit dat meerdere geadopteerden, individueel maar ook georganiseerd, wereldwijd op zoek waren en zijn naar een internationale verbinding. Hierdoor hoopt de UAI synergie te bewerkstelligen en een wereldwijd netwerk van geadopteerden aan te kunnen spreken om gezamenlijk onderwerpen die op het vlak liggen van internationale kinder - en mensenrechten en ‘belangen’ (rechten) van geadopteerden veilig te stellen.Rechten van kinderen en hun ouders

In (in)directe zin wil de UAI opkomen voor de rechten van het kind en de ouders. Met name daar waar zij actief worden gelocaliseerd voor - 'Freed for' - adoptie door adoptiebemiddelende instanties, overheidsinstellingen en NGO's etc.

De belangen en rechten van Geadopteerden worden in geen enkel specifiek internationale mensenrecht verdragen genoemd. Vaak wordt door instanties verwezen naar de algemene rechten van de mens maar de praktijk leert dat dat voor velen geen oplossingen biedt in kader van maatschappelijke en juridische problemen en geschillen en dat geadopteerden daardoor meer dan eens aan het kortste eind trekken.

In steeds meer gevallen waar een adoptieprobleem naar de oppervlakte komt, leidt dit vaak tot een complex internationale (juridisch) probleem met mogelijk grote gevolgen voor de internationale diplomatieke betrekkingen. Meer dan eens is gebleken dat geadopteerden daardoor opnieuw 'de kind van de rekening worden'.

De UAI streeft naar een (h)erkenning van geadopteerden als een bijzondere groep binnen diverse (inter)nationale mensenverdragen waardoor rechten kunnen worden afgedwonen onder andere in kader van; het verkrijgen van achtergrond informatie over de familie(s) van herkomst, inzage en afgifte van (adoptie)dossiers en een evenredige juridische vertegenwoording en bijstand daar waar noodzakelijk.

Subsidiariteitsbeginsel

De UAI vindt dat bij elke individuele beslissing over een kind, waarvoor adoptie als optie wordt overwogen, deze ten minste getoetst dienen te worden aan het subsidiariteitsbeginsel zoals geformuleerd in het Haags Adoptieverdrag. Een kind kan pas voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen wanneer is gebleken dat opneming (ter adoptie) van het kind bij familie of in een pleeg- of adoptiegezin in het land van herkomst niet mogelijk is. Men spreekt in dit verband wel van het subsidiariteitsbeginsel.

De UAI is van mening dat subsidiariteitsbeginsel uitgebreid dient te worden met; locale, en nationale voorzorg- en voorzieningssmaatregelen en oplossingen voor echte wezen (veel kinderen die als wezen worden geïdentificeerd door NGO's en onderzoekers hebben vaak nog een ouder of familie) dienen te worden gezocht alvorens adoptie als optie wordt overwogen. Ook cultuur eigen facetten als 'extended families' en opneming van kinderen in gezinnen zonder formele adoptie of pleegzorg moet als mogellijke optie worden overwogen in kader van extended en local alternative care systemen.

Omdat in vele landen en culturen 'formele pleegzorg' of zelfs adoptie niet bestaat, al is een dergelijk systeem wel fysiek aanwezig, wordt er vaak alsnog tot internationale adoptie overgegaan. Dit op basis van een westerse juridische toetsing in plaats van cultuur en maatschappelijk eigen gewoontes en gebruiken van het desbetreffende land. De UAI poogt aandacht voor deze kwestie te vragen en vraagt daarbij om uw hulp.


Steunen

Wilt u het werk van de UAI steunen dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Neem hiervoor contact op met
j.hansink@gmail.com

Financieel Bijdragen

U kunt de UAI natuurlijk ook financieel steunen door donateur te worden of sponsor.

Rabobank 11.86.54.527 t.n.v. United Adoptees Internationalte Geldermalsen